Route Setting on 20-6-2019

熱情好重要,無論人生想做咩,都應該帶着熱情,大家對攀石充滿熱情,我地定線都一樣,務求定好玩既線路比大家玩,希望大家鍾意今次既線路,有咩意見都可以同我地分享,我地有恆之有效既溝通機制,大家

唔好笑,我地係認真既,希望為大家做到最好:

V1 *3 V2 *4 V3 *4 V4 *13 V5 *5 V6 *4

0 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2021 THE PLAYER CLIMBINGYM ALL RIGHTS RESERVED.